นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2560)
- เครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800
(ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับ (ปวช.)
ระดับชาติ ครั้งที่ 26 จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2559

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2560)
- เครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC Turn Mill แบบไม่น้อยกว่า 4 แกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
- สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800 จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานการประเมินตนเอง SAR_Teacher_ 59

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800 จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559
- เครื่องมือผู้เรียนสาขาวิชาช่างยนต์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Syndicate content