นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เล่มแข่งขันทักษะ อวท. ปี 59

จัดทำริบบิ้นไวอาลัย แจกประชาชน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าหน่วยกิตการเรียน ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าหน่วยกิตการเรียน ของระดับชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

** หมายเหตุ การลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับชั้นให้นำผู้ปกครองมาด้วย และชั้น ปวส. เสียค่าปรับล่าช้า 100 บาท)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1. เครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800
2. เครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC Turn Mill แบบไม่น้อยกว่า 4 แกน

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
1. เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสาขาวิชาช่างยนต์
2. เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอแจ้งข่าวสารการสอบปลายภาค

กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

ขอให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนตามวันที่ระบุไว้
รวมทั้งการแต่งกายต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย
และจะเปิดเทอมในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

Syndicate content