นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ส่งวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ส่งวุฒิการศึกษา

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

Syndicate content