นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume License

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume License

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume License จำนวน 1 ชุด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume License จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อนักเรียน - นักศึกษากลุ่มโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน - นักศึกษากลุ่มโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช. , ปวส. และ ปวส. (ม.6)
เนื่องจากกลุ่มโควตา ยกเลิกการสอบคัดเลือก ขอให้นักเรียน นักศึกษาติดต่อรับซองเอกสาร ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

คำสั่งปฐมนิเทศฝึกงานฤดูร้อน 2559

ปฐมนิเทศฝึกงานฤดูร้อน วันพุธที่ ๑ มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตึก 10 ชั้น 5

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800 จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Syndicate content