ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: ศ, 07/07/2017 - 11:02 By: smith

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1)

- ห้องเทคโนโลยีต้นแบบด้านสารสนเทศไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 1 ห้อง

- ดาวน์โหลดเอกสาร